Dokument

BREV TILL SJUNDEDAGS ADVENTISTSAMFUNDET i SVERIGE

 

 

 

Sadlaym har skickat följande brev till vår Union. Syftet med detta brev är att presentera vår ministerium och vår ändamål och projekt.

 

Vi publicerar här texten av den officiella dokumentet men önskar Ni läsa originalet ni kan göra det genom att klicka HÄR

Till

Sjundedags Adventistsamfundet

Pr. Göran Hansen

och medarbetare

 

I Herrens namn och med stor glädje skriver vi till er och önskar att presentera vår verksamhet Scandinavian Adventist Lay Ministry (förkortat: Sadlaym).

Sadlaym grundades februari 2016 med org.nr 802500-4220 med bas i Falköping, av en grupp lekmän vars enda inspiration är att sprida Jesu Kristi evangelium över hela Skandinavien.Sadlayms största projekt är att starta smågrupper i varje by och stad, där det inte finns någon Adventkyrka, samt också ge stöd till de grupper som redan fnns etablerade, eller stödja där det fnnsbröder och systrar som vill starta en grupp där de bor.

Sadlaym kommer att arbeta med alla människor, oavsett ursprung, språk, eller ras.Vårt budskap är Bibelns budskap, det eviga evangeliet, de tre änglarnas budskap, där hälsoreformenockså ingår.

Vi jobbar idag med webbsidan www.sadlaym.org och den ska kunna läsas på olika språk: svenska,spanska, engelska, och arabiska till att börja med, men vi kommer att utveckla denna sida med andraspråk.

Sadlaym vill därför lägga framför er vår önskan att samarbeta med samfundet samt också med helavår organisation runt om i världen, som vårt svar till Generalkonferensens kall till att alla medlemmarska engagera sig i evangelisation (Total Member Involvement). Vi är medvetna om att Jesu’ återkomstsnart blir en verklighet och vi vet att det fnns ett stort arbete framför oss. Med Herrens nådiga hjälpönskar vi att kunna göra det möjligt att alla invånare i denna del av världen ska komma till kännedomom frälsningen i Jesus.

Vi tackar er redan för er tid och det är vår bön till vår Frälsare att han alltid ska vara vår inspiration och kraft i både ert och vårt arbete.

 

I Herrens namn,

 

Styrelsen i

Scandinavian Adventist Lay Ministry

Germán Cáceres - Ordförande

Rodolfo Sandoval - Sekreterare

Erika Valdes - Kassör

Francisco Aracena – Biträdande Sekreterare

LETTER TO THE GENERAL CONFERENCE of SEVENTH-DAY ADVENTITS

 

 

 

Sadlaym haft send a letter to our GC and we present our ministry.

 

If you wish to read the original document please click HERE

 

 

 

 

 

Att: Pr. Ted Wilson

 

Dear Pastor Ted Wilson:

 

In the name of the Lord, and with great joy we write to you and wish to present to you our ministry: Scandinavian Adventist Lay Ministry (SADLAYM).

SADLAYM was founded in February 2016 in Sweden with the base in Falköping, by a group whoseonly inspiration is to spread the gospel of Jesus Christ in all Scandinavia.

SADLAYM’s greatest project is to start small groups in every village and town where there is no SDA Church, and also to give support to groups that are already established, or support where there arebrothers and sisters that wants to start a group where they live.

SADLAYM is going to cooperate with all people, regardless of origin, language or race.

Our message is the message of the Bible, the eternal gospel, the three angel’s messages, where thehealth reform also is included.

Today we work with the website: www.sadlaym.org, and it is supposed to be read in diferentlanguages: Swedish, Spanish, English and Arabic to start with, but we will also add more languages later on.

SADLAYM therefore wants to put before you our wish to cooperate with the global SDA Church, as ananswer to the call of the General Conference that all members should engage in evangelism (Total Member Involvement).

We know that Jesus’ soon coming is a reality and we know that there is a big work before us. By God’s grace we want to make it possible for all inhabitants in this part of the world to get to know thesalvation in Jesus Christ.

We thank you for your time and it is our prayer to our Savior that He always shall be our inspirationand power in your and our work

 

 

In His service,

 

The Board of

Scandinavian Adventist Lay Ministry

Germán Cáceres – Chairman gcaceres@sadlaym.org

Rodolfo Sandoval – Secretary rsandoval@sadlaym.org

Erika Valdes – Treasurer evaldes@sadlaym.org

Francisco Aracena – Associate Secretary faracena@sadlaym.org

Párrafos de Inspiración.

Nuestra Consagración

"La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha; mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios."

Ellen G White

Cáp 5, El Camino a Cristo

El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela al entendimiento y a la conciencia. “¡Venid, pues, y estemos a cuenta" (Isaías 1:18) es la invitación del Creador a los seres que formó. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente."

Utgivare: Scandinavian Adventist Lay Ministry® 2017

Registrerad hos Skatteverket All Rights Reserved E-post: admin@sadlaym.org